MEWASPADAI PERBUATAN MURTAD


Definisi Murtad dinukil dari kitab Shautul Minbar karangan Syeikh Muhammad Alhajjar, hal 267, adalah: Qath`u mukallafin mukhtaarin al-islaama, biniyyatin mukfiratin, au fi`lin mukfirin, au qaulin mukfirin sawaa-un qaalahu istihzaa-an au i`tiqaadan au `inaadan (Keputusan seorang mukallaf/muslim dewasa secara sadar untuk keluar dari agama Islam dengan niat kafir, atau mengamalkan perilaku yang menyebabkan kekafiran, atau mengucapkan perkataan yang menyebabkan kekafiran, baik perkataannya itu diucapkan sebagai penghinaan, atau menjadi keyakinan, maupun sengaja bertujuan menentang agama Islam.

Jenis Kemurtadan yang sering terjadi di tengah masyarakat ada beberapa macam, antara lain :

1. Kemurtadan aqidah. Contohnya ragu tentang adanya Allah, ragu terhadap kebenaran ajaran Rasulullah SAW, ragu terhadap kebenaran dan kemurnian atau keaslian Alquran mushaf utsmani sebagai firman Allah yang utuh dan tidak mengalami tahrif (perobahan).

2. Murtad karena perilaku. Contohnya sujud atau menyembah patung, atau memberi sesajian kepada berhala, atau kepada makhluk lainnya seperti penyembahan dan menyediakan sesajian kepada bangsa jin dengan niat mempertuhankannya.

3. Murtad karena ucapan. Contohnya seseorang mengatakan bahwa agama Yahudi dan Narani itu lebih baik dari pada agama Islam. Atau mengatakan bahwa semua agama itu sama benarnya. Atau mengatakan tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain karena semua agama itu mengajarkan kebaikan.  Atau seseorang yang memuji-muji kaum kafir serta menghina kaum muslimin. Atau mengatakan aku benci kepada ajaran agama Islam. Atau menghina almamater umat Islam seperti masjid, pakaian imamah/sorban para ulama , jilbab wanita muslimah dan sebagainya dengan niat menghina agama Islam. Atau mengatakan : Di dunia ini tidak ada aliran sesat, karena setiap orang itu berhak untuk menjalani keyakinannya masing-masing. Atau mengatakan : Kalau pun Allah atau Rasulullah SAW langsung menyuruhku berhenti melakukan ini atau itu, pasti tidak akan aku hiraukan.

4. Murtad karena niat. Contohnya berharap zina, judi, mencuri, dan yang semisalnya itu halal untuknya. Atau sengaja dalam hatinya menisbatkan Allah itu adalah dhalim dan jahat karena telah mengharamkan kemaksiatan tersebut di atas, atau menisbatkan Allah itu diktator dan bengis karena telah mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, yang semuanya itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

5. Murtad karena rasa sombong. Contohnya menyombongkan diri dengan mengatakan : Aku adalah tuhan. Atau aku adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau mengatakan: Aku sudah terlalu kenyang beribadah, jadi sudah tidak perlu lagi bagiku menjalankan kewajiban agama.

6. Murtad karena kontra syariat. Contohnya mengatakan : Aku tidak bersedia menerapkan hukum syariat Islam, tapi cukup bagiku berhukum dengan peraturan / undang-undang  negara (sekuler).

7. Murtad karena penghinaan. Contohnya, seseorang yang mempunyai problem, kemudian disodori dalil-dalil hukum Islam oleh kalangan ulama, lantas sengaja menghina dengan melemparkannya ke tempat sampah.

8. Murtad karena penghormatan. Contohnya sujud atau menyembah kepada berhala, matahari, makhluk lelembut, raja dan sebagainya.

9. Murtad karena persekutuan. Contohnya ikut masuk gereja, sinagog, vihara, pure dan tempat ibadah kaum kafir lainnya, di saat kaum kafir itu memeriahkan kegiatan ritualnya, baik yang dilakukan di tempat ibadah mereka itu maupun di luarnya, serta membantu perilaku kekafiran. Atau sengaja ikut duduk dan nimbrung dengan khusyu` di saat pemuka kaum kafir itu memimpin ibadah mereka.

10. Murtad karena peremehan. Contohnya sengaja meremehkan Alquran, hadits, ilmu syariat, atau meremehkan nama-nama Allah, meremehkan Rasulullah SAW, atau sengaja melempari masjid dengan kotoran manusia atau hewan.

11. Murtad karena rasa ragu. Contohnya ragu jika Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Ragu terhadap kenabian salah satu dari 25 para Nabi SAW yang wajib diimani.

12. Murtad karena pengkafiran. Contohnya pengkafiran terhadap para shahabat Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah – Iran.

13. Murtad karena penghalalan. Contohnya sengaja menghalalkan hukum perjudian, mabuk, zina, narkoba, pencurian, atau menghalalkan semacam shalat tanpa wudlu.

14. Murtad karena ridla. Contohnya, ridla terhadap kekafiran semisal memperjuangkan berdirinya tempat ibadah non muslim, yang jelas-jelas dipergunakan sebagai tempat penyekutuan terhadap Allah, dengan dalih rasa kemanusiaan. Atau ikut mensukseskan perayaan ritual kaum kafir. Atau memperlambat respon terhadap seseorang yang minta dituntun membaca syahadat karena ingin masuk Islam, dengan jawaban : Cobalah, dipikir-pikir dahulu saja kalau akan masukm Islam, kalau sudah mantap bolehlah datang kemari.

15. Murtad karena pemberian julukan. Contohnya, menjuluki seseorang yang ahli mabuk atau narkoba dengan mengatakan: Dia itu adalah malaikat penolong dan panutan kita. Atau menjuluki seseorang tokoh kafir dengan mengatakan : Orang ini ibarat Tuhan bagi kita.

16. Murtad karena kebodohan. Contohnya melagukan bacaan Alquran dengan menyerupai nada lagu khas gereja, atau pure, atau lagu-lagu ritual kaum kafir lainnya, hingga tampak tidak ada perbedaan antara membaca kitab suci Alquran dengan kitab agama-agama non Islam. Atau sengaja memajang almamter khusus milik agama non Islam, seperti salib atau patung Budha atau patung yang dituhankan oleh non muslim, baik di rumahnya atau di masjid maupun di tempat ibadah dan tempat majelis milik umat Islam.

Batasan ringkas tentang perilaku kemurtadan di atas adalah sekelumit dari aturan syariat Islam yang wajib diperhatikan oleh umat, agar tidak terjerumus dalam kemutradan yang menyebabkan kerugian akherat bagi pelakunya.

Advertisements

2 responses to “MEWASPADAI PERBUATAN MURTAD

  • akhi agustin sujono….
   perbuatan manusia berawal dari hati. didalam hati, terdapat sifat baik dan buruk. setiap perbuatan adakalanya baik dan adakalanya buruk. ketika perbuatan ini di niati dengan kebaikan maka hal itu akan menjadi baik. sabda Rosulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam “innamal a’maalu binniyyat, wa innama likullimriin ma naawa” sesugguhnya amal perbuatan didasari oleh niat, dan setiap seseutu menurut apa yang di niati.
   dilihat dari konteks yang saudara alami, dimana anda belum mempunyai niat untuk murtadz maka hal itu belum bisa dikatakan murtad seperti riwayat sahabat yang disiksa oleh orang kair quraisy untuk murtad, dalam lisannya dia mengucapkan murtad namun dalam hatinya tidak. suatu hari beliau lapor pada Rosulullah apakah hal itu bisa dikatakan murtad??? Rosulullah menjawab : tidak. karena hatimu tidak niat untuk murtad. namun alngkah baiknya apabila anda selalu tajdid syahadatain yaitu memperbaharui 2 syahadat.
   tugas syetan sehari-hari adalah menimbulkan rasa was-was dalam hati baik ketika sholat, wudlu dan bahkan yang lebih berbahaya adalah ketika kita merasa was-was terhadap islam. Syeikh Abu Bakar Syatho’ dalam kitab i’anah tholibin menyebutkan rasa was-was berasal dari syetan, dan untuk menghilangkan rasa was-was maka yakinlah dan perbanyak dzikir. Abuya Sayyid Muhammad ‘Alawy Al Maliki dalam kitabnya menulis amalan untuk menghindari godaan syetan yaitu ‘audzu bi kalimatillahit Taammmaati min syarri ma kholaq artinya aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala keburukan yang tercipta, dan bismillahi laa yadlurru ma’as mihi syaiun fil ardli wa la fis samaai wahuwa sami’un ‘alim artinya dengan menyebut nama Allah tiada yang dapat membahayakan bersamaNya baik dibumi maupun di langit, dan Dia Dzat yang maha MEndengar lagi Maha Mengetahui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s